Valtuustoaloite neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja näiden perheiden tueksi tarjottavan NEPSY-tukityömuodon kehittämiseksi

Yleisimpiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat ADHD, ADD, autismikirjo, kielenkehityksen erityisvaikeus ja Touretten oireyhtymä. Kaupunki järjestää erilaisia tukipalveluja nepsylasten, -nuorten ja näiden perheiden tueksi.

Joidenkin käyttäjien kokemusten mukaan nämä palvelut ovat hajallaan ja kohdentuvat epätarkoituksenmukaisesti ja ei oikea-aikaisesti tukea tarvitseville. Osa kokee, ettei heitä kuulla tai heidän asiaansa oteta vakavasti.

Lasten ja nuorten vanhempien kertomana hoitopolut ovat epäselvät ja ennakoiva toiminta on vähäistä. Henkilöstön nepsy-osaamisessa on paikoin kehittämisen varaa. Neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten on päästävä tarvitsemansa tuen piiriin jo ongelmien varhaisvaiheessa.

Tällöin säästetään paljon resursseja ja inhimillistä hätää. Myös perheiden tuki ja osallisuus lapsensa hoitoon ja tuen suunnitteluun pitää toteutua nykyistä paremmin.

Huomiota on myös kiinnitettävä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa erityistuen järjestämiseen entistä yksilöllisemmin kohdennettuna lapsen ja nuoren tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa myös osaavaa opetushenkilöstöä ja toimivia opetustiloja ja maltillisia ryhmäkokoja.

Esimerkiksi Tampereella tämän asiakasryhmän tueksi on järjestetty Nepsy-tukitoimintaa, jossa moniammatillinen tiimi tukee perheitä arjessa toimimisessa ja ohjaa kuntouttavaan toimintaan hakeutumisessa. Nepsy-tukitoiminta järjestää myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle koulutusta.

Edellämainitun perusteella esitämme, että hyväksyessään tämän valtuustoaloitteen, kaupunki selvittää pikaisesti mahdollisuudet uudelleenorganisoida nepsy-tukityömuoto neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä työntekijöille osaksi perhetyötä. Palvelun tulee toimia matalan kynnyksen palveluna ilman lähetteitä. Selvityksen myötä tulee luoda myöskin selkeät ohjeet perheille ja työntekijöille siitä, ketkä saavat näitä palveluita, mistä ja millä perusteilla.

§

Jussi Haavisto, aloitteen esittäjä

Jussi Jokilampi,  Perussuomalaisten valt.ryhmä                                                      Hannu Karppila, Keskustan valtuustoryhmä

Pekka Lahti, Sosialidemokraattien valtuustoryhmä

Timo Keskinen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Mari Orell, Vihreiden valtuustoryhmä

Jorma Mäntylä, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Mika Ollila, Kokoomuksen valtuustoryhmä